Általános Szerződési Feltételek

Verziók: 2021.06.01.

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a webshop szolgáltatást nyújtó Villtek Zrt. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152., cg.: 20-10-040377, adószám: 27421756-2-20, a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes, vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

A szerződés tárgya - A Villtek Zrt. által nyújtott szolgáltatások

A Villtek Zrt. internetes honlapján keresztül a www.ered.hu webshopban megtalálható termékek, valamint a társaság által nyújtott egyéb szolgáltatások megrendelése, és a Megrendelő igénye alapján házhoz szállítása.   

Termékrendelés a Villtek Zrt. internetes honlapján keresztül

 1. A Villtek Zrt. termékeit elektronikus úton, a www.ered.hu internetes honlapon keresztül lehet megrendelni oly módon, hogy Megrendelő a termék nevére vagy fotójára kattintva bővebben megtekintheti a termék ismertetőjét. A megvásárolni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áru használatára vonatkozó utasításokat úgy lehet megismeri, hogy az áru tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Megrendelő a terméket a Kosárba gombra kattintva tudja egy virtuális kosárba helyezni, azonban ekkor még nem jön létre fizetési kötelezettség. Lehetőség van arra, hogy Megrendelő a darabszámot növelje, illetve más termékeket is a kosárba helyezzen. A kosár minden esetben automatikusan kiszámítja a megrendelés végösszegét. A vételár minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely már tartalmazza az áfát. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 2. A termék(ek) kosárba tételét követően a Kasszához gombra kattintva Megrendelőnek lehetősége nyílik, hogy a terméket regisztrációval vagy anélkül rendelje meg.  A termék megrendeléséhez az alábbi személyes adatokat kell megadni:
   1. név
   2. számlázási név
   3. email cím
   4. telefonszám
   5. cím
   6. adószám
   7. Szállítási cím

A Fiók létrehozása gombra kattintva a Megrendelőnek lehetősége nyílik, hogy felhasználói fiókot hozzon létre.

 1. A Megrendelt termékek szállítása házhoz szállítással (Media Cargo Kft., székhely: 1203 Budapest, Helsinki út 8., cégjegyzékszám: 01-09-878945, adószám: 13899570-2-43), történik. A megrendelt termékeket banki utalással lehet megfizetni a honlapon az OTP Simple rendszerén keresztül. Banki átutalás esetén az átutalás a Villtek Zrt. Budapest Bank Zrt-nél vezetett, 10104985-44072300-01004007 pénzforgalmi számlájára történik.
 2. A szerződés a Megrendelés elküldése gombra kattintva jön létre.
 3. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adataikban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói megrendelés során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a honlapon megadott személyes adatait módosítani, javítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan, vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.
 4. A megrendelés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
 5. A Villtek Zrt. internetes honlapján történő rendelés során megadott email címhez és jelszóhoz történő minden tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint az email cím és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel.
 6. Megrendelő jogosult a Villtek Zrt. honlapjához tartozó felhasználói fiókját törölni. Amennyiben Megrendelő a törlési szándékát jelzi az info@villtek.hu email címen, a Szolgáltató köteles gondoskodni a regisztráció törléséről.
 7. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis maiort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.
 8. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.
 9. Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
 10. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.
 11. Ha a Szolgáltató a leadott megrendelést azért nem teljesíti, mert az adott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Az ÁSZF elfogadása

    1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a webshopból történő rendelése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
    2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a Villtek Zrt. honlapján történő rendelés során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
    3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshopból csak az ÁSZF elfogadásával jogosult termékeket rendelni.

Adatkezelés

     1. A www.ered.hu internetes honlapon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.
 2. Szolgáltató köteles tájékoztatni a Megrendelőt a magazinnal kapcsolatos esetleges hiányokról.
 3. Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy személyesen kommunikálhat.

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3.  Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  2. következményes károkra,
  3.  felelősségi károkra,
  4.  a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Elállási/Felmondási jog

    1. Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
    2. Ha a Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Villtek Zrt. 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 152., e-mail cím: info@villtek.hu), illetve ebből a célból felhasználhatja a honlapon elérhető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
    3. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
    4. Megrendelő a Szolgáltató internetes oldalán is – www.villtek.hu – kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha a Megrendelő emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja.

Az elállás/felmondás joghatásai

    1. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapa a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
    2. Megrendelő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
    3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.
    4. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Panaszok intézése

 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.
 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.
 3. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak.

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 1. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

A Szolgáltató felelősségi köre

 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 1. Hibásan feltüntetett ár esetén a szerződés a Szolgáltató által feltüntetett hibás áron jön létre.

Az ÁSZF módosítása

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 
   1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
   2. jogszabályváltozás;
   3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 2.  Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
 3. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Vegyes rendelkezések

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.
Szobatermosztát analóg klímához komplett 5-30°C 10A 230V falonkívüli fehér KLR-E 7011 EBERLE
21.758,60 Ft
Kismegszakító 1P 1A B-jelleg 230V AC/DC 6kA/60898 50kA/60947 Acti9 iC60N Schneider
3.840,25 Ft
Asfora 101 1P kapcsoló betét teljes fedéllel fehér süllyesztett IP20 1- billentyű/gomb Schneider
1.099,57 Ft
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkreFeliratkozás után értesülést kap az újdonságainkról, legújabb hasznos ötleteinkről. A hírlevélről bármikor leiratkozhat.